องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 202 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]0
2 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]0
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]0
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้าง ปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]7
5 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ชุมพวง [ 13 ก.พ. 2566 ]46
6 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]50
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]33
8 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]37
9 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง [ 4 ม.ค. 2566 ]30
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]31
11 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ปีงบประมาณ 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]23
12 ข้อมูลกลุ่มอาชีพตำบลชุมพวง [ 5 ธ.ค. 2565 ]22
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]34
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]38
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2565 ]29
16 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผุู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ปีงบประมาณ 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]23
17 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]22
18 ฐานข้อมูลบผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]21
19 การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]21
20 การประชาสัมพันธ์มาตรการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 ปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11