องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม


การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    รายละเอียดข่าว

แบบรายงานการประเมินจริยธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐรายงานการนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาทิ การตรวจสอบภูมิหลัง/ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม การประเมินสมรรถนะ หรือ การปฏิบัติราชการ หรือการแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือการพัฒนา หรือการสอบวัดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม     เอกสารประกอบ

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง