องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

   การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำงานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และไม่ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2568) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติที่ 2 การบริหาราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2568) ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต)    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง