องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน

1. เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงรวมถึงประชาชนในพื้นที่

3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

5. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง    เอกสารประกอบ

แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง