องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
  โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริห...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 232]
 
  แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการบุกรุกทางสาธารณประโ...[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 171]
 
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 212]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิท...[วันที่ 2021-12-16][ผู้อ่าน 133]
 
  ประชุมมาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกา...[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 126]
 
  คำสั่งปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. (2564)[วันที่ 2021-10-14][ผู้อ่าน 139]
 
  กิจกรรม 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม[วันที่ 2021-10-02][ผู้อ่าน 271]
 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้...[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 124]
 
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้พิการและผุ้ดูแลผู้พิการจ...[วันที่ 2021-09-17][ผู้อ่าน 107]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...[วันที่ 2021-08-24][ผู้อ่าน 115]
 
  การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ บุกรุกทางสาธารณประโยช...[วันที่ 2021-08-08][ผู้อ่าน 291]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการในเขต...[วันที่ 2021-07-31][ผู้อ่าน 93]
 

|1หน้า 2|3|4|5