วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างบริการบุคคลงานธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านพัสดุและงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่เวรยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโคกเจริญหมู่ที่ 15 (บ้านอาจารย์วิไลวรรณถึงบ้านหนองสะแก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพันธ์เจริญหมู่ที่ 12 (ซอย4-ไปบ้านหนองตะคลอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองแดงหมู่ที่ 7(สามแยกป่ามะม่วง-โรงงานเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง